Practische info kort

Ik hoor graag van je!


  Neem gerust contact met me op als je mogelijkheden wil overleggen met betrekking tot werk in opdracht of als je geinteresseerd bent in een werkstuk van mijn eigen collectie. Voor beide onderwerpen en overige vragen kun je me bereiken via mail naar dierportretopmaat@live.nl of met het online contactformulier onderaan deze pagina.  

  I'd love to hear from you!  Don't hesitate to contact me if you want to discuss the possibility's regarding commission work or is you are interested in work from my own collection. For both subjects or other questions you can reach me by mailing to me at dierportretopmaat@live.nl or use the online contact form at the bottom of this page.

  Referentie foto tips en belangrijke weetjes!  • De foto bij voorkeur op ooghoogte van het dier nemen zodat de gezichtsuitdrukking, ogen en neus goed zichtbaar zijn.
  • Maak de foto het liefst in daglicht (buiten) zonder flits. Zo zijn alle details en de vacht goed zichtbaar en heeft het dier een mooie natuurlijke glans, kleur en uitstraling.
  • Toch een voorkeur voor een foto die binnenshuis is genomen? Ben dan waakzaam voor overbelichting of juist donkere partijen waardoor details wegvallen.
  • Mocht het dier al overleden zijn kunnen we altijd kijken welke van je bestaande foto’s het meest geschikt is om een portret van te maken.
  • Als je een favoriete foto hebt die afwijkt van een standaard portretcompositie is dit natuurlijk altijd bespreekbaar en kijken we samen naar de mogelijkheden.
  • Technische eisen: Minimaal 1024x1024 pixels ofwel een bestandgrootte van 2 MB. (De meeste smartphones maken tegenwoordig ook goede kwaliteit foto’s en er kan uiteraard gekeken worden of deze goed genoeg zijn als referentiefoto)
  • Ik gebruik over het algemeen één foto als referentie maar heb daarnaast soms meerdere foto’s van het onderwerp om een beter beeld te krijgen. (Bijvoorbeeld voor meer inzicht m.b.t. de stand v.d. oren, de kleur v.d. vacht beter in beeld, andere achtergrond, compositie, unieke toevoegingen op verzoek van de eigenaar, etc.)
  • Meerdere dieren gecombineerd (al dan niet van verschillende referentiefoto's) behoort tot de mogelijkheden. Houdt rekening met de extra kosten per extra dier of andere toevoeging.
  • LET OP bij het doorsturen v.d. foto’s dat deze niet automatisch verkleind worden door een email programma want hierdoor worden ze onbruikbaar. Sommige programma's 'versimpelen' de afbeeldingen naar een kleiner bestand waardoor de kwaliteit verloren gaat en ik ze niet scherp kan uitvergroten, zoals bij watsapp bijvoorbeeld.
  • Het is belangrijk dat je zelf de rechten over de referentiefoto’s hebt. Zijn het professionele foto’s van een fotograaf moet er schriftelijk toestemming gegeven worden door deze fotograaf om zijn beeldmateriaal te mogen gebruiken. *Deze toestemming zal ik voor het aangaan van de opdracht verifiëren bij de betreffende fotograaf!

   ____________________________________________________________________________________________________________

  Reference photo tips and important facts!  • Take the photo preferably at eye level of the animal so that the facial expression, eyes and nose are clearly visible.
  • You usually get the best and most natural result by taking the photo outside, by daylight and not using the flashlight on the camera. This way all details and the fur are clearly visible and the animal has a beautiful natural shine, colour and appearance.
  • Do you prefer a photo that was made indoors? Then be vigilant for overexposure or dark areas, so that details disappear.
  • If the animal has already passed away, we can always see which of your existing photos is the most suitable for making a portrait.
  • If you have a favourite photo that deviates from a standard portrait composition, this is of course always negotiable and we look at the possibilities       together.
  • Technical requirements: A minimum of 1024x1024 pixels or a file size of 2 MB. (Most smartphones nowadays also take good quality photos and it     can of course be checked whether they are good enough as a reference photo)
  • I generally use one photo as a reference but sometimes I have several photos of the subject to get a better picture. (For example, for more insight    regarding the position of the ears, the colour of the coat better in the picture, different background, composition, unique additions at the request of the owner, etc.)
  • Multiple animals combined (whether or not from different reference photos) are possible. Take into account the extra costs per additional animal or other addition.
  • ATTENTION; When you forward the photos make sure that they are not automatically reduced by an email program. This makes them unusable. Some programs 'simplify' the images to a smaller file so that the quality is lost and I cannot sharply magnify them, such as with WhatsApp for example.
  • It is important that you have the rights to the reference photos yourself. Are the professional photos of a photographer must be given written            permission by this photographer to use his images. * I will verify this permission with the photographer concerned before entering into the              assignment!  

  Contact


  Je kunt contact met me opnemen via het onderstaande contactformulier of door direct

  een email te sturen naar dierportretopmaat@live.nl en dan zal ik zo snel mogelijk

  terug reageren!


  Contact


             You can contact me true the contact form below or by sending an email directly

  to dierportretopmaat@live.nl and I will respond as soon as possible!

   
   
   
   
  website counter

  © Susanne Menheere Fine Art. De afbeeldingen en teksten op deze website mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

  Eng:The images and texts on this website can not be used without permission.